top of page

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering for VitasBygg AS

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven - Redegjørelse for aktsomhetsvurdering for VitasBygg AS

1. Innledning 

 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. VitasBygg AS («Vitasbygg») omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

 

 Åpenhetsloven § 4 pålegger VitasBygg å utføre aktsomhetsvurderinger med formål om å identifisere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se § 4 bokstav a-f. Etter lovens § 5 skal resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse. 

 

Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene VitasBygg har utført i perioden fra 1. juli 2022 til 31. desember 2022. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i nøkkelfunnene fra aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak VitasBygg har iverksatt. Perioden tilsvarer VitasBygg siste regnskapsår siden ikrafttredelsen av Åpenhetsloven. 

 

Redegjørelsen er strukturert som følger: Punkt 2 inneholder en beskrivelse av VitasBygg organisering, ansvarsfordeling under Åpenhetsloven, samt selskapets retningslinjer og prosedyrer for håndtering og oppfølging av Åpenhetsloven. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene VitasBygg har utført beskrives under punkt 3. Avslutningsvis følger en redegjørelse for tiltak VitasBygg har iverksatt for å følge opp resultatene fra aktsomhetsvurderingene.
 

2.     Oversikt over organisering, ansvarsområder og retningslinjer for                       

oppfølgning av Åpenhetsloven

 

2.1   Organisering av virksomheten til VitasBygg 

Virksomheten til VitasBygg er organisert på følgende måte : 

 

2.2      Om driftsområdet til VitasBygg

 

VitasBygg bedriver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg i Viken.

 

2.3      Ansvarsområder og fordeling av oppgaver:

 

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven er   plassert hos administrasjonen i Vitasbygg.

 

Drifts- og kommunikasjonslederen har det overordnede ansvaret for å følge opp VitasBygg etterlevelse av Åpenhetsloven, herunder gjennomføringen og publiseringer av aktsomhetsvurderinger etter lovens §§ 4 og 5. De mer spesifikke ansvarsområdene som ligger under Åpenhetsloven er fordelt på ulike stabsfunksjoner. Den overordnede ansvarsfordelingen i administrasjonen i VitasBygg kan oppsummeres slik: 

2.4 Retningslinjer, forankring av ansvarlighet og etterlevelse av  

      Åpenhetsloven

 

VitasBygg har  vedtatt retningslinjer for ansvarlighet, og bestemt at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven skal forankres i selskapets retningslinjer. Gjennom denne veilederen skal det sikres at ansvarlighet og etterlevelse av Åpenhetsloven også gis en faktisk og operasjonell forankring i selskapets retningslinjer.

 

Aktsomhetsvurderingene er utført i henhold til retningslinjen for ansvarlighet. I tillegg har VitasBygg utarbeidet en egen veileder for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven. Veilederen inneholder en redegjørelse for kravene Åpenhetsloven stiller til de enkelte stegene i aktsomhetsvurderingen og hvordan resultatene fra vurderingen skal publiseres.


 

         

2.5   Rutiner for håndtering av faktiske og mulige konsekvenser som   

        avdekkes gjennom aktsomhetsvurderingen

 

Dokumentet «veileder for aktsomhetsvurderinger», ref. punkt 2.4 ovenfor, inneholder en egen rutine for iverksettelse og oppfølging av tiltak etter funn av faktiske eller mulige konsekvenser i VitasBygg virksomhet. Dokumentet beskriver hvordan VitasBygg skal gå frem i håndteringen av slike konsekvenser og hvem som er ansvarlig for å følge opp tiltakene internt i VitasBygg. 


 

3 Resultater fra aktsomhetsvurderinger utført 2022

 

3.1 Kartlegging av leverandørkjede

 

VitasByggs arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med å innhente en komplett oversikt over leverandører og samarbeidspartnere VitasBygg har hatt i rapporteringsperioden.1 Denne oversikten ble laget ved å innhente lister over selskaper VitasBygg har betalt eller mottatt betaling fra, selskaper VitasBygg har 

rammeavtale med, samt øvrige samarbeidspartnere VitasBygg har inngått avtaler med.


 

3.2 Avgrensning av søketreff, utvelgelse av parametere for aktsomhetsvurderinger

 

Etter at det totale antallet leverandører var kartlagt (ref. punkt 3.1), ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å avgrense leverandørkjeden til et antall som var praktisk mulig å følge opp med videre undersøkelser. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense søketreffet til selskaper som, etter en vurdering av flere parametere, utgjorde de største risikoene for faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på anstendige arbeidsforhold.

 

Leverandørkjeden ble fordelt og avgrenset etter følgende kriterier:

 

• Varegruppe og produktkategori 

• Produksjonssted 

• Hvorvidt selskapet er omfattet av Åpenhetsloven 
 

3.3 Metode for kartlegging av risiko 

 

 Siden Åpenhetsloven nylig ble implementert, hadde ikke VitasBygg kjennskap til hvilken metode som var best egnet til å innhente og vurdere informasjon fra virksomhetene i utvalget. Dette ble derfor redusert til det VitasBygg anså som et håndterbart og fornuftig utgangspunkt for videre arbeid. 


 

4 Planlagte tiltak for identifiserte risikoer:

 

                  Dette punktet er under utarbeidelse 

 

4.1 Hovedfunn – risikovurdering av egen virksomhet

 

VitasBygg bedriver sin virksomhet i Viken, og aktivitetstypene som er omfattet av VitasBygg virksomhet er omfattet av allmenngjort tariffavtale i Norge. VitasBygg utfører rutinemessige stikkprøver og kontroller av arbeidstakeres arbeidsforhold, arbeidsavtaler, sikkerheten på byggeplasser og bruken av etablerte HMS-rutiner. Basert på undersøkelsene som ble utført avdekket VitasBygg ingen brudd på menneskerettighetene eller risikoer for uanstendige arbeidsforhold.

bottom of page